Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
The clean solution

Aansprakelijkheid

 1. Inhoud van het online aanbod
  De auteur garandeert op geen enkele wijze de actualiteit, correctheid, volledigheid, of kwaliteit van de informatie die wordt aangeboden. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur op basis van materiële of ideële schade, die is ontstaan door het gebruiken of niet gebruiken van de beschikbaar gestelde informatie resp. door het gebruiken van foutieve of onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover er van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid.

  Ieder aanbod is vrijblijvend en zonder verplichting. De auteur behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om delen van de website of het gehele aanbod zonder vooraankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te stoppen.

 2. Verwijzingen en koppelingen
  Voor directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ("koppelingen" of "links"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, kan een aansprakelijkheidsverplichting alleen van toepassing zijn indien de auteur kennis heeft van de inhoud van deze websites en het voor hem technisch mogelijk en te verwachten zou zijn, het gebruik hiervan in het geval van onwettige inhoud te verhinderen.

  De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het plaatsen van de koppeling geen illegale inhoud voorhanden was op de websites waarnaar gelinkt wordt. De auteur heeft generlei invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, inhoud en auteursrechten van de websites waarnaar gelinkt is. Hij neemt hiermee daarom uitdrukkelijk afstand van de inhoud van alle gelinkte websites, die na het plaatsen van de koppeling gewijzigd werden. Deze verklaring geldt voor alle geplaatste links en verwijzingen in het eigen onlineaanbod alsook voor bijdragen van derden in gastenboeken, op discussiefora en in mailinglijsten die door de auteur zijn opgezet. Alleen de aanbieder van de website waarnaar verwezen is, is aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en met name voor schade die is voortgekomen uit het gebruiken of niet gebruiken van dergelijke informatie. Degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst is hiervoor niet aansprakelijk.

 3. Auteursrecht en merkenrecht
  De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte illustraties, geluidsopnamen, video-opnamen en teksten in acht te nemen, door hemzelf geproduceerde illustraties, geluidsopnamen, video-opnamen en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije illustraties, geluidsopnamen, video-opnamen en teksten.

  Alle in het onlineaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merk- en productlogo's zijn zonder beperking onderhevig aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende, geregistreerde eigenaar. Slechts op basis van vermelding kan niet worden geconcludeerd dat merklogo's niet onder bescherming staan van rechten van derden!

  Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn geproduceerd berust uitsluitend bij de auteur van de websites. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsopnamen, video-opnamen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de auteur is niet toegestaan.

 4. Gegevensbescherming
  Voor zover binnen het onlineaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of bedrijfsgegevens in te voeren (e-mailadressen, namen, adressen), worden deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis verstrekt. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is, voor zover dit technisch mogelijk is en kan worden verwacht, ook mogelijk zonder opgaaf van dergelijke gegevens respectievelijk onder opgaaf van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem.

  Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons overdragen zonder toestemming van hun ouders of voogd. We vragen geen persoonsgegevens op van minderjarigen, verzamelen deze niet en dragen deze ook niet over aan derden.

 5. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsbeperking
  Deze aansprakelijkheidsbeperking dient te worden gezien als onderdeel van het onlineaanbod vanaf welk naar deze pagina is verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke bepalingen van deze tekst niet, niet meer of niet geheel in overeenstemming zijn met het geldende recht, blijven de overige delen van het document voor wat betreft hun inhoud en geldigheid onverminderd van kracht.

 6. Google Analytics
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen voor de exploitant van de website en om verdere diensten te leveren in samenhang met het gebruik van de website en van internet. Ook zal Google deze gegevens eventueel overdragen aan derden, voor zover dit wettelijk vereist is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verbinding brengen met andere gegevens van Google. U kunt uw browser zo instellen dat de installatie van cookies wordt verhinderd. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel geen gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking door Google van de over u verzamelde informatie op de hiervoor beschreven manier en voor het hiervoor beschreven doel.